Olympiad for Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, Class 5, Class 6, Class 7, Class 8 | NCERT

Class 7 DPS Mock

# Test Paper Test Date
1 g 12/07/2018 12:00 am
2 gopalphr1 03/07/2018 10:09 pm
3 gopalphy 01/07/2018 9:59 am
4 class10 - Science 09/05/2018 9:20 am
5 class9 science 09/05/2018 7:54 am
6 Math Class - 9 ( Number System) 29/04/2018 11:48 pm
7 Math Class - 10 ( Real Number and Polynominals ) 29/04/2018 11:41 pm
8 COMPUTER SCIENCE for Class-7 07/03/2018 4:19 pm
9 Common Revision Assignment Part -1 for Class-8 07/03/2018 4:09 pm
10 Common Revision Assignment Part - 2 for Class - 8 07/03/2018 4:09 pm
11 SCIENCE-CLS2 16/02/2018 2:49 pm
12 cls8 15/02/2018 9:32 pm
13 English Test- 2 15/02/2018 10:12 am
14 science-cls9 12/02/2018 7:00 pm
15 APTITUDE TEST 07/02/2018 10:48 am
16 English Test 03/02/2018 11:40 am

Class 7 Mock

# Test Paper Test Date
1 Chemistry-12-ncert-test-5march 05/03/2018 2:21 pm

Class 7 PSA

# Test Paper Test Date
1 xyz 29/04/2018 12:30 pm